GENEALOGY

St. Louis, Mo.; Missouri; Phelps County, Mo.; Family